nowy rok szkolny już za
-
Serdecznie zapraszamy naszych Uczniów oraz Nauczycieli na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września 2014r. Klasy pierwsze o godz. 10:00, klasy drugie i trzecie o godz. 9:00.
Statut Gimnazjum

cały statut

 

STATUT GIMNAZJUM NR 49

IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

fragmenty

Statut

 

 

PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA STATUTU SZKOŁY


§ 1

Gimnazjum działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), Uchwały nr 39/V/99 Rady Gminy Warszawa – Centrum z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie założenia gimnazjów, ustalenia planu ich sieci oraz granic ich obwodów i niniejszego statutu.

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 2

Gimnazjum Nr 49 im. Stefana Starzyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Smoczej 19 zwane dalej „gimnazjum”, jest szkołą publiczną.

§ 3

Organem prowadzącym gimnazjum jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 4

Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie 6 – letniej szkoły podstawowej.

§ 5

Gimnazjum posiada własne imię, sztandar oraz ceremoniał szkolny.

 

 

Rozdział II

 

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

 

§ 6

 1. Celem gimnazjum jest:
  1. kształcenie i wychowanie dzieci oraz przygotowanie ich do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie,
  2. zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego,
  3. rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
  4. kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju i świata, o kulturze i środowisku naturalnym.

§ 7

Na życzenie rodziców gimnazjum organizuje naukę religii lub zajęcia o tematyce etyczno – moralnej
w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.

§ 8

 1. Gimnazjum umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:
  1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  2. przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie,
  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  4. realizuje podstawy programowe ustalone dla gimnazjum przez MENiS oraz programy własne, a także szkolny program wychowawczy,
  5. zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

§ 9

Misją naszego gimnazjum jest: „Nasz absolwent lubi i potrafi się uczyć, kocha sport, świetnie radzi sobie w życiu.”

§ 10

W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania stanowiący rozdział VIII niniejszego statutu..

 

 

Rozdział III

 

ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE

 

§ 11

 1. Organami gimnazjum są:
  1. dyrektor gimnazjum,
  2. rada pedagogiczna,
  3. samorząd uczniowski,
  4. rada rodziców.
 2. Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego.

 

I. DYREKTOR GIMNAZJUM

 

§ 12

 1. Dyrektor gimnazjum kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą,
  2. organizowanie całości pracy dydaktycznej,
  3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  4. określa w porozumieniu z radą pedagogiczną szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego(§ 21a. pkt.5.rozp.MEN).
  5. podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów,
  6. realizowanie uchwał rady pedagogicznej,
  7. dysponowanie środkami finansowymi gimnazjum i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  8. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,
  9. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum,
  10. występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców oraz organizacji związkowych, o ile organy te działają na terenie szkoły,
  11. współpraca z organizacjami związkowymi działającymi na terenie placówki, zgodnie
   z uregulowaniami zawartymi w odrębnych przepisach,
  12. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

§ 13

Dyrektor gimnazjum prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie gimnazjum oraz sprawuje kontrolę jego realizacji, w szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do gimnazjum przez rodziców i regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne.

§ 14

Dyrektor gimnazjum ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

§ 15

Dyrektor gimnazjum wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 16

W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem szkolnym.

§ 17

Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor gimnazjum.

§ 18

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

II. RADA PEDAGOGICZNA

 

§ 19

Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Przewodniczącym rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania i jest odpowiedzialny za zawiadamianie jej członków o terminie i porządku obrad.

§ 20

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planu pracy szkoły,
  2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych,
  4. podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  6. zatwierdzanie kryteriów oceny zachowania uczniów,
  7. opracowywanie i uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 2. Rada pedagogiczna opiniuje:
  1. roczną organizację pracy gimnazjum, tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  2. projekt planu finansowego, propozycje dotyczące uzupełniania pomocy dydaktycznych gimnazjum, poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli,
  3. wnioski dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje dyrektora w sprawie przyznawania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu gimnazjum lub jego zmian i uchwala go, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców.
 4. Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora gimnazjum wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 5. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora gimnazjum, którego postępowanie budzi zastrzeżenia członków rady.
 6. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej.

 

III. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

§ 21

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez reprezentację uczniów.
 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi gimnazjum i radzie pedagogicznej, wnioski i opinie w sprawach gimnazjum, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków ucznia.
 4. Uczniowie mają prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, redagowania i wydawania gazety szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

 

IV. RADA RODZICÓW

 

§ 22

 1. Rada rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców wspiera działalność statutową szkoły poprzez:
  1. występowanie do dyrektora gimnazjum i rady pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi gimnazjum,
  2. inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla gimnazjum,
  3. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na działalność gimnazjum w porozumieniu z dyrektorem.
 2. W skład rady rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 

 

Rozdział IV

 

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

 

§ 23

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania.
 2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
 3. Arkusz organizacji, o którym mowa w pkt.2, dyrektor gimnazjum przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie ustalonym przez wyżej wymieniony organ.

§ 24

 1. Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych obowiązkowych, nadobowiązkowych i fakultatywnych, w tym wynikających z potrzeby wprowadzania eksperymentów i innowacji oraz zapewnienia zastępstw za nieobecność nauczycieli.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania.
 3. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy.
 4. Szkoła prowadzi oddziały innowacyjne zgodnie z rozporządzeniem MENiS.

§ 25

 1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.
 2. Podstawową formą pracy gimnazjum jest system klasowo – lekcyjny.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 4. Przerwy międzylekcyjne są 5 i 10 minutowe, a przerwa śniadaniowo – obiadowa trwa 20 minut.
 5. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody dyrektora gimnazjum.
 6. Nauczyciele nie zwalniają uczniów na ich prośbę w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

§ 26

Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor gimnazjum na podstawie odrębnych przepisów.

§ 27

 1. Gimnazjum w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne wspierające i rozwijające oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.
 2. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi organizowane są zajęcia wyrównawcze i korekcyjne.
 3. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki i pomocy
  z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualnie dla każdego ucznia.

§ 28

Zakres zajęć pozalekcyjnych może być opiniowany przez radę pedagogiczną, radę rodziców i jest zatwierdzany przez dyrektora gimnazjum.

§ 29

 1. W gimnazjum funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Jest ona interdyscyplinarną pracownią szkolną, posiada czytelnię umożliwiającą prowadzenie zajęć z grupą uczniów.
 2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

§ 30

 1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie gimnazjum pełnione są dyżury nauczycielskie.
 2. Podczas zajęć poza terenem gimnazjum i na czas trwania wycieczek nauczyciele, którzy organizują wycieczki korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
 3. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zbiórek harcerskich odpowiedzialni są instruktorzy ZHP lub ZHR prowadzący drużyny.

§ 31

W czasie specjalistycznych zajęć nadobowiązkowych, imprez sportowych itp., oprócz nauczycieli szkoły opiekę nad uczniami mogą sprawować instruktorzy, z którymi została zawarta umowa na prowadzenie tych zajęć.

§ 32

 1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Funkcję wychowawcy dyrektor gimnazjum powierza nauczycielowi, który jeśli nie zajdą szczególne okoliczności, prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.
 3. Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do dyrektora gimnazjum z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem powinien być podpisany przez rodziców danego oddziału. Dyrektor gimnazjum jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 33

 1. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
 3. Szkoly zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech dla danych zajęć edukacyjnych.
 4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 5. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
 6. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczne, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
 7. Dyrektor szkoły podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

§ 34

Na terenie gimnazjum podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy:

 1. w przypadku dziewcząt: szkolny krawat, biała bluzka/koszula, ciemna spódnica/spodnie.
 2. w przypadku chłopców: szkolny krawat, koszula w stonowanym kolorze, a do niej czarne, granatowe lub grafitowe spodnie.

Do tego można włożyć marynarkę.

 

 

Rozdział V

 

UCZNIOWIE

 

I. REKRUTACJA

 

§ 35

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 49 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE PRZY ULICY SMOCZEJ 19

 1. Podstawa prawna
  1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych( Dz.U.2004 r. nr 26. poz.232 ).
  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela( Dz.U.1997 r. nr 56. poz. 357
   z późniejszymi zmianami ).
  4. Regulamin organizacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie, zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego w dn. 27.07.2006 r.
 2. Wymagane dokumenty i terminy ich składania
  1. Ankieta (na druku pobranym z sekretariatu szkoły lub ściągniętym ze strony internetowej szkoły) - 30.04.
  2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej – w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia roku szkolnego.
  3. Ewentualnie kopie dyplomów za osiągnięcia ucznia w konkursach przedmiotowych
   i sportowych(potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę macierzystą)- w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia roku szkolnego.
  4. Uczniowie spoza rejonu do ww. dokumentów dołączają podanie zawierające uzasadnienie wyboru Gimnazjum nr 49 jako swojej przyszłej szkoły.
  UWAGA ! Obowiązek składania we właściwym terminie wymaganych dokumentów dotyczy też dzieci z obwodu szkoły.
 3. Zasady rekrutacji
  1. Do Gimnazjum nr 49 przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły.
  2. Potwierdzeniem zamieszkania w obwodzie jest wpis do ewidencji dzieci i młodzieży sporządzony przez odpowiedni organ administracyjny lub oświadczenie rodziców na piśmie.
  3. Uczniowie z innych obwodów przyjmowani są w miarę wolnych miejsc, na podstawie świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej i podania. Pierwszeństwo wśród tych uczniów mają uczniowie z wysoką średnią (co najmniej 4,75 ) i co najmniej dobrą oceną z zachowania.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów
  1. Lista uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, przyjętych z urzędu do klasy pierwszej, ogłaszana jest nie później niż na miesiąc przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
  2. Wstępna lista wszystkich uczniów przyjętych do klasy pierwszej, sporządzona na podstawie ankiet złożonych do 30.04., jest ogłaszana w terminie określonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
  3. Ogłoszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych do Gimnazjum nr 49 następuje siódmego dnia od daty zakończenia zajęć edukacyjnych.
  UWAGA ! Niedostosowanie się do ww. zasad będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w Gimnazjum nr 49.

 

II. REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA GIMNAZJUM NR 49

 

§ 36

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. zapoznania się z programami poszczególnych przedmiotów,
  2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
  4. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
  5. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
  6. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,
  7. powiadamiania o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
  8. rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych,
  9. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas trwania ferii nie zadaje się prac domowych),
  10. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
  11. korzystania z pomieszczeń gimnazjalnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki, pod nadzorem osób upoważnionych,
  12. korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,
  13. uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych
   i rozrywkowych na terenie gimnazjum,
  14. wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
   w organizacjach działających na terenie szkoły,
  15. egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w sytuacjach i na zasadach określonych
   w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
  16. korzystania z pomocy rzecznika praw ucznia, działającego na terenie szkoły.

§ 37

 1. Uczeń ma obowiązek:
  1. uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności,
  2. aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
  3. regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
  4. usprawiedliwiać nieobecności i nadrabiać zaległości programowe,
  5. godnie reprezentować swoją szkołę,
  6. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
  7. przestrzegać zasad kultury współżycia w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły i odnosić się do wszystkich z szacunkiem, niezależnie od ich przekonań i poglądów,
  8. dbać o kulturę słowa w szkole i poza szkołą,
  9. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
  10. dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne własne i innych, a także pamiętać o tym, że za wyrządzone szkody materialne odpowiedzialność ponoszą rodzice,
  11. nosić strój galowy podczas uroczystości szkolnych(szkolny krawat, biała bluzka/koszula, ciemna spódnica/spodnie o którym mowa w §34.
  12. zmieniać obuwie na terenie szkoły,
  13. szanować symbole narodowe, szkolne i kultywować tradycje szkoły,
  14. podporządkować się postanowieniom zawartym w statucie szkoły oraz innym postanowieniom dyrektora i rady pedagogicznej, które wynikają z bieżącej działalności placówki.

§ 38

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzję podejmuje dyrektor gimnazjum na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

III. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

§ 39

 1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:
  1. pochwałę na forum klasy,
  2. pochwałę na forum szkoły,
  3. list pochwalny skierowany do rodziców,
  4. nagrodę rzeczową.
 2. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych.
 3. Pod koniec każdego roku szkolnego wybrany zostaje „ Najlepszy absolwent Gimnazjum Nr 49”. Kandydatów zgłaszają wychowawcy klas III i przedstawiają ich sylwetki na posiedzeniu rady pedagogicznej.
  Uczeń do miana „ Najlepszego absolwenta” powinien uzyskać na zakończenie roku szkolnego średnią ocen co najmniej 4,75, zachowanie bardzo dobre lub wzorowe oraz aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i godnie ją reprezentować.
 4. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może ponieść następujące konsekwencje:
  1. upomnienie od wychowawcy klasy,
  2. odsunięcie od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę i zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,
  3. naganę dyrektora szkoły udzieloną w formie pisemnej lub ustnej,
  4. rozmowę dyscyplinującą przeprowadzoną przez dyrektora, wychowawcę lub pedagoga szkolnego,
  5. przeniesienie do klasy równoległej,
  6. obniżenie oceny z zachowania,
  7. przeniesienie (w uzasadnionych przypadkach ) do innego gimnazjum po wcześniejszych ustaleniach z jego dyrektorem,
  8. zawieszenie w prawach ucznia na określony czas, zgodnie z zasadami określonymi
   w regulaminie praw i obowiązków ucznia.
 5. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów ) ucznia.

 

IV. NAGANY I KARY

 

§ 40

 1. Uczeń jest skreślony z listy uczniów gimnazjum z końcem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.
 2. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być na wniosek dyrektora szkoły przeniesiony przez kuratora oświaty do innego gimnazjum.
 3. Wniosek dyrektora, o którym mowa w pkt. 2 następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
 4. Dotyczy to ucznia, który:
  1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
  2. dopuszcza się kradzieży,
  3. wchodzi w kolizję z prawem,
  4. demoralizuje innych uczniów,
  5. permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły.
 5. Kary mogą być udzielane na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, nauczycieli przedmiotu, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców.

 

 

Rozdział VII

 

RODZICE (OPIEKUNOWIE)

 

§ 49

 1. 1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców ze szkołą. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:
  1. kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami w uzgodnionych terminach (zebrania, dni otwarte, umówione spotkania z nauczycielami),
  2. porad pedagoga szkolnego,
  3. występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie gimnazjum,
  4. wyrażania opinii dotyczących pracy gimnazjum i poszczególnych nauczycieli i przedstawiania ich zainteresowanym pedagogom, dyrektorowi gimnazjum oraz kuratorowi oświaty bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów, z zachowaniem właściwej drogi służbowej.
 2. 2. Do obowiązków rodziców należy:
  1. zapisanie dziecka do gimnazjum do końca marca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 13 lat,
  2. wspieranie procesu nauczania i wspomaganie w procesie wychowania,
  3. udzielanie placówce, w miarę swoich możliwości, pomocy organizacyjnej i materialnej,
  4. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
  5. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć lekcyjnych.

 

 

Rozdział XIX

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 112

Gimnazjum jest jednostka budżetową, finansowaną przez władze Miasta Stołecznego Warszawy.

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 113

 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy i siedzibę gimnazjum.

§ 114

Gimnazjum gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 115

 1. Statut szkoły obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i nauczycieli.
 2. Statut został pozytywnie zaopiniowany przez:
  1. Radę Pedagogiczną Gimnazjum 49 w dniu 10.04.2003r.
  2. Radę Rodziców Gimnazjum 49 w dniu 26.02.2003 r.
  3. Samorząd Szkolny Gimnazjum 49 w dniu 20.03.2003 r.
 3. Uchwałą Rady Pedagogicznej został zatwierdzony dnia 10.04.2003r.
 4. Statut wszedł w życie z dniem zatwierdzenia.

§ 116

Zmiany do statutu zostały wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.09.2004 i zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 30.09.2004.

§ 117

Zmiany do statutu dotyczące nowych treści rozdziału XI „Szkolny program profilaktyki”, rozdziału XII „Plan wychowawczy” oraz rozdziału XVII „Regulamin wycieczek” zostały zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 27 października 2005r.

§ 118

Zmiana do statutu dotycząca telefonów komórkowych została wprowadzona do Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia i zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 6.04.2006 r.

§ 119

 1. Zmiany do statutu dotyczące wliczania do średniej ocen z przedmiotów dodatkowych oraz religii albo etyki zostały wprowadzone na podstawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U. 07.Nr 80. poz. 542. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 ( Dz.U.07.130.poz 906 ). Uchwałą Rady Pedagogicznej zostały zatwierdzone w dniu 8 listopada 2007 roku.
 2. Zmiany do statutu dotyczące jednolitego stroju szkolnego zostały wprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 25 lipca 2008 o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich( Dz.U. z 2008r Nr 145 art.64a pkt.6 ) Uchwałą Rady Pedagogicznej zostały zatwierdzone w dniu 9 października 2008 roku.
 3. Zmiany do statutu dotyczące realizacji projektu edukacyjnego zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010.

WSO

 

Rozdział VIII

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

I. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

System dotyczy oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Gimnazjum Nr 49, który jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Na podstawie art. 22 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572),rozporządzenie MEN z dnia 13 lipca 2007 r. oraz rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia i 17 listopada 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

 

§ 50

 1. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
  2. zachowanie ucznia ( § 2. pkt.1.rozp.MEN ).
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę ( § 2. pkt.2 ).
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły ( § 2. pkt.3 rozp.MEN ).

§ 51

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne ( § 3. pkt.1 ).

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu ( § 3. pkt.2 rozp.MEN ):
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
  2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
  4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 52

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje ( § 3. pkt.3 rozp.MEN ) :
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
  3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Gimnazjum 49,
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 17 ust.7-14a rozp.MEN ,
  5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, warunków której mowa, § 13 ust. 2 i § 15 ust. 3 rozp. MEN.
  6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  7. ustalanie warunków i sposobów przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom ) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 53

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określone są w § 58.

 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów ) o ( § 4. pkt.1 rozp.MEN ):
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów ) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ( § 4. pkt.2 rozp.MEN ).

§ 54

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) ( § 5. pkt.1 rozp.MEN ).
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom ) na warunkach określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów ) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

§ 55

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
  1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 53 pkt.1
   do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
   1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
    i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
   2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
   3. posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
    o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanych dla ucznia.
   4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 – 3, który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 53 pkt. 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 3. (§ 6. pkt.2 rozp. MEN)
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. (§ 7 rozp. MEN).

§ 56

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii ( § 8. pkt.1 rozp.MEN ).
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” ( § 8. pkt.2 rozp.MEN ).

§ 57

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust.3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego z zastrzeżeniem pkt. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w gimnazjum ( § 10. pkt.1 rozp.MEN ).
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia ( § 10. pkt.2 rozp.MEN ).
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” ( § 10. pkt.3 rozp. MEN ).

 

III. KLASYFIKOWANIE I OCENIANIE

 

§ 58

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz okresowym podsumowaniu zachowania ucznia i ustaleniu, według skali określonej w statucie Gimnazjum 49 § 57, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ( § 11. pkt.1 rozp. MEN ).
 2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego (za I semestr ) ( § 11. pkt.3 rozp. MEN ).
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania według skali, o której mowa w § 13 ust. 2 i § 15 ust. 3, zgodnie z §57.statutu szkoły. ( § 11. pkt. 6 rozp. MEN )
 4. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów ) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:
  1. o ocenach niedostatecznych i nieodpowiednim lub nagannym zachowaniu najpóźniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem rady. Uczeń zostaje poinformowany ustnie, a rodzice pisemnie,
  2. o pozostałych ocenach z przedmiotów i zachowania najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem rady. Uczeń zostaje poinformowany ustnie, a rodzice pisemnie ( § 11. pkt. 9 rozp. MEN ).
 5. Ocena końcowa powstaje z ocen cząstkowych, nie jest jednak średnią arytmetyczną.
 6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia ( § 12 pkt.1. rozp. MEN ).
 8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły ( § 12. pkt.2 rozp. MEN ).

§ 59

 1. Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według skali określonej w statucie szkoły ( § 13. pkt.1. i pkt. 2. rozp.MEN ):
  1. stopień celujący (6 ) otrzymuje uczeń, który swoją wiedzą i umiejętnościami znacznie wykroczył poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, co oznacza, że biegle posługuje się swymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, korzysta z różnych źródeł wiedzy, a także proponuje rozwiązania nowatorskie lub osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych lub posiada inne, porównywalne osiągnięcia,
  2. stopień bardzo dobry (5 ) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści programowych określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, co oznacza, że sprawnie posługuje się swymi wiadomościami i umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach,
  3. stopień dobry (4 ) otrzymuje uczeń, który nie opanował w sposób pełny wiadomości
   i umiejętności przewidzianych programem dla danego etapu nauczania, ale wiele z tych umiejętności ma charakter złożonych i samodzielnych, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
  4. stopień dostateczny (3 ) otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszej nauce, co oznacza, że rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
  5. stopień dopuszczający (2 ) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych ale zrealizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu. Rokuje także nadzieję, że jest w stanie uzupełnić braki, wykazując chęci i starania. Rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności,
  6. stopień niedostateczny (1 ) otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w tym zakresie uniemożliwiają mu dalsze uzyskiwanie postępów z tego przedmiotu, co oznacza, że uczeń nie jest w stanie, nawet prze pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności.
 2. Przeliczanie punktów zdobytych przez ucznia na pisemnych sprawdzianach na oceny, ustala się w następujący sposób:
  1. stopień celujący – powyżej 100%,
  2. stopień bardzo dobry – powyżej 90% do 100%,
  3. stopień dobry – powyżej 75% do 90%,
  4. stopień dostateczny – powyżej 50% do 75%,
  5. stopień dopuszczający – powyżej 30% do 50%,
  6. stopień niedostateczny – od 0 do 30%.
 3. Świadectwo z wyróżnieniem uczeń może otrzymać, gdy:
  1. średnia jego ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyjętych w szkolnym planie nauczania wynosi co najmniej 4,75;
  2. osiągnie co najmniej bardzo dobre zachowanie.

 

IV. ZACHOWANIE

 

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania ( § 13. pkt.5 rozp. MEN ).
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności ( § 15. pkt.1 rozp. MEN ):
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2. postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły,
  3. dbałość o piękno mowy ojczystej,
  4. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  5. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  6. okazywanie szacunku innym osobom,
  7. przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
 3. 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali: wzorowe , bardzo dobre , dobre, poprawne , nieodpowiednie, naganne ( § 15. pkt.3 rozp.MEN ) w oparciu o:
  1. własne spostrzeżenia wychowawcy,
  2. ocenę zachowań ucznia w zakresie zasad ujętych w statucie szkoły.
  3. samoocenę dokonywaną przez ucznia przed klasyfikacją,
  4. opinie innych uczniów i pracowników szkoły, zgłaszane do wychowawcy,
  5. opinie innych nauczycieli.
 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej ( § 15. pkt.6 rozp. MEN ).
 5. Przyjęte w Gimnazjum nr 49 zasady oceniania ucznia pod względem zachowania uwzględniają:
  1. stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, tzn. uczeń jest sumienny i systematyczny w nauce, zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i obowiązkami ucznia zapisanymi w regulaminie gimnazjum, a przypadki złego zachowana umie poddać krytycznej refleksji i stara się nie powtarzać błędów, przestrzega zasad kultury dyskusji, nie wagaruje, odrabia na bieżąco prace domowe i jest przygotowany do lekcji, dba o pomoce szkolne i sprzęt, rozwija własne zainteresowania, poszukuje nowych obszarów dla swojej aktywności (np. koła, konkursy, zawody), przestrzega zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawcy klasy,
  2. kulturę osobistą ucznia, tzn. że uczeń przestrzega ogólnie przyjętych zasad kultury i współżycia społecznego, okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, zachowuje się kulturalnie na terenie klasy, szkoły, poza szkołą, na boisku szkolnym, podczas lekcji i przerw, na wycieczkach, (nie kradnie, nie wyłudza pieniędzy, nie uczestniczy w bójkach), dba o kulturę słowa, dba o zdrowie, higienę osobistą i estetyczny wygląd, unika zagrożeń związanych z uzależnieniami, nie spóźnia się na lekcje, pomaga innym w nauce, jest uczynny i koleżeński, jest krytyczny wobec siebie,
  3. zaangażowanie ucznia w życie szkoły tzn. uczeń wspomaga samorząd klasowy i szkolny pełniąc różne funkcje społeczne lub aktywizuje siebie i innych do różnych prac, zachęca innych i sam uczestniczy w różnych formach aktywności pozalekcyjnej np. w organizowaniu szkolnych imprez, apeli, redagowaniu szkolnej gazetki itp.
  4. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 6. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra:
  1. otrzymuje ją uczeń, który bez zarzutu wypełnia obowiązki szkolne, jest aktywny w pracach społecznych, systematycznie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego, współpracuje w zespole wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, a jego kultura zachowania w szkole i podczas zajęć pozalekcyjnych nie budzą zastrzeżeń, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności (dopuszczalne są jedynie pojedyncze spóźnienia),
  2. oceny dobrej zachowania nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze:
   1. otrzymał naganę,
   2. był zawieszony w prawach ucznia,
   3. został przeniesiony karnie do innej klasy,
   4. wobec którego zostały zastosowane środki ujęte w „Procedurach postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń”,
   5. naruszył godność osobistą nauczyciela lub innego pracownika szkoły i wobec którego zostało złożone doniesienie na policję w tej sprawie,
   6. naruszył przepisy Kodeksu Karnego.
 7. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto wyróżnia się uczynnością, taktem, inicjatywą na rzecz szkoły i klasy, wysoką kulturą osobistą, kreatywną postawą na zajęciach dydaktycznych i w pracach społecznych, wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomaga członków zespołu w jego realizacji i wykazuje umiejętność dokonania samooceny i wyciągania wniosków, reprezentuje szkołę w konkursach i olimpiadach.
 8. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, inicjatywą na rzecz klasy, jest aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością, reprezentuje klasę w konkursach wewnątrzszkolnych.
 9. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, którego zachowania wywołują czasami krytyczne uwagi nauczycieli lub innych osób, a liczba nieusprawiedliwionych godzin wynosi 18 lub mniej niż 18; niesystematycznie współpracuje w zespole realizującym projekt, jego działania są podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.
 10. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń za nieprzestrzeganie zapisów zawartych w statucie szkoły, za zachowania wywołujące często krytyczne uwagi ze strony nauczycieli lub innych osób, uleganie nałogom, nieusprawiedliwione nieobecności ( więcej niż 18 godzin); mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązuje się w terminie ze swoich obowiązków czego konsekwencją są opóźnienia w realizacji projektu lub konieczności realizacji zadań przez innych członków zespołu.
 11. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę nieodpowiednią, a ponadto nie przestrzega zapisów zawartych w statucie szkoły, naraża na szwank dobre imię szkoły, naraża zdrowie kolegów i nauczycieli, ma nieusprawiedliwione nieobecności (powyżej 18 godzin), jest arogancki, ulega nałogom, drastycznie narusza zasady kultury i dobrego wychowania; nie uczestniczy lub odmówił udziału w realizacji projektu.
 12. Każdą nieobecność w szkole uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić u wychowawcy w terminie 7 dni.
 13. Nieusprawiedliwione 3 spóźnienia traktowane są jako jedna godzina nieobecności nieusprawiedliwionej.
 14. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 60 od 22 do 30 punktu.
 15. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na ( § 15. pkt.7 rozp. MEN ):
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem punktu 18 i 19.
 16. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania ( § 15. pkt.8 rozp. MEN ).
 17. Jeśli po wystawieniu przez wychowawcę oceny śródrocznej lub rocznej z zachowania, ale jeszcze przed jej zatwierdzeniem na radzie zatwierdzającej, uczeń rażąco naruszy zasady regulaminu szkoły lub ogólnie przyjęte normy postępowania, wychowawca zmienia wystawioną wcześniej ocenę, ustalając nową zgodnie z przyjętymi procedurami.

§ 60

 1. Pisemne prace sprawdzające obejmujące większą partię materiału z poszczególnych przedmiotów, powinny być zapowiadane uczniom przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane ołówkiem w dzienniku lekcyjnym.
 2. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy sprawdziany pisemne 45-minutowe, a w ciągu dnia jeden taki sprawdzian.
 3. Krótkie prace pisemne, tzw. kartkówki powinny obejmować bieżący materiał ( najwyżej z trzech ostatnich lekcji ) i nie powinny trwać dłużej niż 15 minut. Nie muszą być zapowiadane.
 4. Wiadomości i umiejętności ucznia nauczyciel sprawdza w formie pisemnej i ustnej.
 5. Pisemny sprawdzian wiadomości powinien zostać sprawdzony i oceniony przez nauczyciela w ciągu 14 dni.
 6. Nieczytelna praca pisemna ucznia, który nie legitymuje się odpowiednią opinią poradni psychologicznej, może być oceniona przez nauczyciela jako praca niedostateczna bez względu na jej zawartość merytoryczną.
 7. Uczeń, który odmawia pisania sprawdzianu otrzymuje z niego oceną niedostateczną.
 8. Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu na warunkach określonych przez nauczyciela. Ocena z poprawy (także negatywna ) zostaje wstawiona do dziennika.
 9. Uczeń ma prawo do: dwóch nieprzygotowań w semestrze, jeżeli liczba godzin danego przedmiotu w tygodniu wynosi 2 lub więcej i do jednego w innych przypadkach (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych, kartkówek i lekcji powtórzeniowych ).
 10. Niczym nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zapowiedzianym pisemnym sprawdzianie jest równoznaczna z wystawieniem oceny niedostatecznej z tego sprawdzianu.

§ 61

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków ( § 16. rozp. MEN ).

§ 62

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania ( § 17. pkt. 1 rozp. MEN ).
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny ( § 17. pkt.2 rozp. MEN ).
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ( § 17. pkt.3 rozp. MEN ).
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń ( § 17. pkt.4 rozp. MEN ):
  1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
  2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w punkcie 4.2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych ( § 17. pkt.5 rozp. MEN ).
 6. Uczniowi, o którym mowa w pkt. 4.2), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania ( § 17. pkt.6 rozp. MEN ).
 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem pkt. 8 ( § 17. pkt.7 rozp. MEN ).
 8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych ( § 17. pkt.8 rozp. MEN ).
 9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ) ( § 17. pkt.9 rozp. MEN ).
 10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w punktach 2, 3 i 4.1 ) przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych ( § 17. pkt.10 rozp. MEN ).
 11. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie ) powinni być powiadomieni o przewidywanym nieklasyfikowaniu na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 12. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun ) składa do dyrektora szkoły podanie o egzamin klasyfikacyjny najpóźniej na dwa dni przed radą zatwierdzającą.
 13. Egzamin musi się odbyć przed rozpoczęciem drugiego semestru w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
 14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w punkcie 4.2 ) przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy ( § 17. pkt.11 rozp. MEN ).
 15. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami ) ucznia, o którym mowa w punkcie 4.2 ) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia ( § 17. pkt.12 rozp. MEN ).
 16. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia ( § 17. pkt.13 rozp. MEN ).
 17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający, w szczególności ( § 17. pkt.14 rozp. MEN ):
  1. imiona i nazwiska nauczycieli o których mowa w pkt.10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w punkcie 4.2 ) skład komisji,
  2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,
  3. zadania (ćwiczenia ) egzaminacyjne,
  4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,
  5. do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia,
  6. protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” ( § 17. pkt.16 rozp. MEN ).
 19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem od 22 do 30 punktu ( § 18. pkt.2 rozp. MEN ).
 20. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,
  z zastrzeżeniem od 22 do 30 punktu ( § 18. pkt.3 rozp. MEN ).
 21. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie ) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny ( § 19. pkt.1 rozp. MEN ).
 22. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  1. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
  2. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością .głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji ( § 19. pkt. 2 rozp. MEN ).
 23. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w pkt. 23.1), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami ) ( § 19. pkt.3 rozp. MEN ).
 24. W skład komisji wchodzą:
  1. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji.
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
   3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne..
  2. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji.
   2. wychowawca klasy,
   3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
   4. pedagog,
   5. psycholog,
   6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
   7. przedstawiciel rady rodziców ( § 19. pkt.4 rozp. MEN ).
 25. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, o którym mowa w punkcie 25.1), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły ( § 19. pkt.5 rozp. MEN ).
 26. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 62 ( § 19. pkt.6 rozp. MEN ).
 27. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji ( § 19. pkt.7 rozp. MEN ).
 28. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w punkcie 23.1), w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły ( § 19. pkt.9 rozp. MEN ).
 29. Przepisy ujęte w punktach od 22 do 29 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna ( § 19. pkt.10 rozp. MEN ).

 

V. PROMOCJA

 

§ 63

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 64 pkt. 1, § 64 pkt. 9 oraz § 59 pkt. 18 i 19 ( § 20. pkt.3 rozp. MEN ).
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem ( § 20. pkt.4 rozp. MEN ).
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w § 63 pkt. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć ( § 20. pkt.4a rozp. MEN ).
 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej, celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. ( § 20. pkt.7 rozp. MEN ).
 5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem § 62 pkt 9 ( § 20. pkt.8 rozp. MEN ).

§ 64

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego(§ 21a. pkt.1 rozp. MEN).
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
  1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  2. określenie celów projektu edukacyjnego i zplanowanie etapów jego realizacji;
  3. wykonanie zaplanowanych działań;
  4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
 5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor, gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” ( § 21a. pkt.1 rozp. MEN ).

§ 65

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( § 21. pkt.1 rozp. MEN ).
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych ( § 21. pkt.2 rozp. MEN ).
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich ( § 21. pkt.4 rozp. MEN ).
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W składzie:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
  3. nauczyciel prowadzący taki same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji ( § 21. pkt.5 rozp. MEN ).
 5. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub
  w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły ( § 21. pkt.6 rozp. MEN ).
 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający,
  w szczególności: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu. Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia ( § 21. pkt.7 rozp. MEN ).
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września ( § 21. pkt.8 rozp. MEN ).
 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt 9. ( § 21. pkt.9 rozp. MEN ).
 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu trzech lat nauki promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej ( § 21. pkt.10 rozp. MEN ).

§ 66

 1. Uczeń kończy gimnazjum:
  1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem § 63 pkt 2, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
  2. przystąpił do egzaminu gimnazjalnego z zastrzeżeniem § 59 pkt. 18 i 19 ( § 22. pkt.1 rozp. MEN ).
 2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacjikońcowej, o której mowa w ust. 1 pkt1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 67

 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:
  1. W części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;
  2. W części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
  3. W części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka nowożytnego,
 2. Ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach. ( § 32. pkt.2 rozp. MEN ).
  1. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.
  2. W przypadku, gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie ) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.
  3. Deklarację, o której mowa w podpunkcie b ) składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
  4. Informację o języku, zakresu którego uczeń przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, dołącza się do listy, którą przygotowuje przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i przesyła do komisji egzaminacyjnej do dnia 30 listopada każdego roku.
 3. § 66 pkt. 1 - 3 ) oraz pkt 2. wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku
 4. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ( § 33. pkt.2 rozp. MEN ).
 5. Szczegółowe przepisy regulujące sposób przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego zawarte są w Rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.

§ 68

 1. Zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania przeprowadza się na wniosek, co najmniej członków rady pedagogicznej gimnazjum po zaopiniowaniu zmian przez samorząd uczniowski i radę rodziców.

Regulamin

 

Rozdział XIII

 

REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA

 

§ 81

 1. Regulamin zawiera informacje o prawach i obowiązkach ucznia oraz o środkach wychowawczych stosowanych wobec uczniów. Jest zgodny z zapisami zawartymi w statucie szkoły.
 2. Uczeń ma prawo do:
  1. nauki i rozwijania swoich zainteresowań,
  2. zapoznania się z programem nauczania,
  3. poszanowania swojej godności,
  4. informacji o zasadach oceniania,
  5. umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,
  6. powiadamiania o terminie pisemnych sprawdzianów,
  7. korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych,
  8. korzystania z pomocy pracowników pedagogicznych szkoły w przezwyciężaniu problemów dydaktycznych, emocjonalnych, społecznych i osobistych,
  9. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez szkołę lub klasę,
  10. korzystania z pomieszczeń szkoły, środków dydaktycznych i biblioteki pod opieką osób upoważnionych,
  11. korzystania z opieki zdrowotnej,
  12. zgłaszania swoim przedstawicielom w samorządzie uczniowskim własnych pomysłów dotyczących funkcjonowania szkoły,
  13. odpoczynku w czasie przerw między lekcjami,
  14. odpoczynku podczas świąt, ferii i wakacji.
 3. Do obowiązków ucznia należy:
  1. punktualne przychodzenie na lekcje:
   1. więcej niż 18 godzin nieobecnych i nieusprawiedliwionych powoduje obniżenie oceny z zachowania do nieodpowiedniej lub nagannej,
   2. 3 spóźnienia traktowane są jako jedna godzina nieobecności nieusprawiedliwionej,
   3. uczeń, który jest nieobecny na pierwszej lekcji ma obowiązek dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie tego samego dnia, inaczej nauczyciel będzie traktować nieobecność jako nieusprawiedliwioną,
   4. honorowane są tylko zwolnienia wpisane do dzienniczków(podstemplowanych ) pisane i podpisywane przez rodziców,
   5. zwolnienie ucznia z zajęć, podpisane przez wychowawcę lub nauczyciela uczącego w danej klasie i potwierdzone pieczątką szkoły w sekretariacie, upoważnia personel do wypuszczenia ucznia ze szkoły.
  2. rzetelne przygotowywanie się do zajęć, to znaczy odrabianie lekcji, przynoszenie niezbędnych materiałów i przyborów itp.,
  3. aktywne uczestniczenie w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych,
  4. wywiązywanie się z podjętych zobowiązań wobec klasy i szkoły,
  5. poprawne zachowywanie się podczas lekcji i przerw, na terenie klasy i szkoły, na boisku, na wycieczce (uczeń nie uczestniczy w bójkach, nie kradnie, nie wyłudza pieniędzy, podczas lekcji nie je i nie żuje gumy),
  6. unikanie zagrożeń związanych z uzależnieniami (uczeń nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie zażywa narkotyków, nie wnosi na teren szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu),
  7. informowanie o zauważonych zagrożeniach,
  8. dbanie o mienie własne, kolegów i szkoły.
  9. przestrzeganie zasad higieny i dobrego smaku:
   1. noszenie jednolitego stroju, o którym mowa w paragrafie 34
   2. dbałość o wygląd zewnętrzny ubiór powinien być skromny i dostosowany do okoliczności (zabronione jest noszenie ubiorów odsłaniających brzuch, dekolt, nie może być też na nich napisów obelżywych lub wulgarnych), uczeń zakłada krawat na szkolne uroczystości,
   3. zmiana obuwia (obowiązują sandały lub klapki na jasnej podeszwie),
   4. umiar w noszeniu biżuterii,
   5. naturalny wygląd, brak makijażu, niefarbowane włosy, schludne paznokcie,
  10. przestrzeganie, aby podczas zajęć lekcyjnych telefon komórkowy był wyłączony i znajdował się w plecaku,
  11. przestrzeganie społecznych norm współżycia(szczerość, prawdomówność odpowiedzialność za własne czyny i słowa, szacunek dla drugiego człowieka),
  12. respektowanie postanowień dyrekcji, rady pedagogicznej i samorządu szkolnego,
  13. dbałość o piękno mowy polskiej.

§ 82

 1. Stosowane przez szkołę środki wychowawcze, których celem jest nagradzanie postaw społecznych:
  1. pochwała ustna w kontakcie indywidualnym,
  2. pochwała przed klasą,
  3. pochwała na forum szkoły,
  4. pochwała pisemna w formie:
   1. dyplomu uznania,
   2. wpisu pochwalnego do dokumentacji szkolnej,
   3. listu pochwalnego do rodziców.
 2. Środki, których celem jest korygowanie postaw ucznia:
  1. ozmowy indywidualne z uczniem prowadzone przez:
   1. wychowawcę, dyrektora szkoły lub pedagoga,
   2. wychowawcę, dyrektora szkoły lub pedagoga w obecności rodzica ( opiekuna prawnego ),
  2. działania wychowawcze podjęte przez pedagoga szkolnego,
  3. zrekompensowanie przez rodziców ucznia i ucznia wyrządzonych szkód materialnych i zadośćuczynienie krzywdzie moralnej.
 3. Za naruszenie regulaminu szkoły lub ogólnie obowiązujących norm społecznych uczeń może ponieść konsekwencje w postaci:
  1. upomnienia od wychowawcy klasy,
  2. odebrania prawa do uczestnictwa w wycieczce lub w innej imprezie szkolnej, a także reprezentowania szkoły na zewnątrz,
  3. nagany dyrektora szkoły udzielonej w formie pisemnej lub ustnej,
  4. zawieszenia w prawach ucznia:
   1. uczeń na wniosek wychowawcy lub rady pedagogicznej decyzją dyrektora szkoły po konsultacji z zespołem wychowawczym może zostać zawieszony w prawach ucznia na czas określony,
   2. w okresie zawieszenia uczeń zachowuje jedynie prawo do nauki i uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych,
   3. w okresie zawieszenia uczniowi nie przysługuje prawo do nieprzygotowań, do uczestniczenia w akcji „szczęśliwy numerek”, do udziału w dyskotekach, zabawach klasowych i podobnych imprezach, a także do udziału w wycieczkach.
  5. obniżenia oceny z zachowania,
  6. przeniesienia do klasy równoległej na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
  7. przeniesienia przez kuratora oświaty do innej szkoły na wniosek dyrektora gimnazjum na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
  8. złożenia doniesienia na policję w przypadku naruszenia stosownych przepisów Kodeksu karnego.
 4. W szczególnych przypadkach postępowanie wobec ucznia będzie zgodne z „Procedurami postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń” obowiązującymi w Gimnazjum 49.
 5. Konsekwencje wobec ucznia wymienione w § 81 pkt 3.1) do 3.8), mogą być stosowane łącznie.

§ 83

 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 2. Ocenę zachowania śródroczną i końcową ustala się według następującej skali:
  wzorowe, bardzo dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne, w oparciu o:
  1. postrzeżenia wychowawcy i wszystkich nauczycieli uczących w klasie,
  2. kryteria przyjęte w „Wewnątrzszkolnym systemie oceniania”,
  3. ocenę innych uczniów i samoocenę ucznia.
 3. Oceny dobrej z zachowania nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze:
  1. otrzymał naganę,
  2. był zawieszony w prawach ucznia,
  3. został przeniesiony karnie do innej klasy,
  4. wobec którego zostały zastosowane środki ujęte w „ Procedurach postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń”,
  5. naruszył godność osobistą i dobre imię nauczyciela lub innego pracownika szkoły,
  6. naruszył przepisy Kodeksu karnego.

§ 84

 1. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne określa się według następującej skali:
  celujący, bardzo dobry, dobry, dopuszczający, niedostateczny.
 2. W Gimnazjum 49 obowiązuje następujący system oceniania kontrolnych prac pisemnych:
  1. wykonanie powyżej 90% do 100% - stopień bardzo dobry (5),
  2. wykonanie powyżej 75% do 90% - stopień dobry (4),
  3. wykonanie powyżej 50% do 75% - stopień dostateczny (3),
  4. wykonanie powyżej 30% do 50% - stopień dopuszczający (2),
  5. wykonanie 0%- 30% - stopień niedostateczny (1 ).
 3. Oceny klasyfikacyjne nie są średnimi arytmetycznymi ocen cząstkowych; przy ich wystawianiu nauczyciel bierze pod uwagę indywidualny wkład pracy oraz postępy ucznia w okresie objętym oceną.

 

Rozdział XVIII

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA


§ 111

PODSTAWA PRAWNA:

Zasada działalności Rzecznik Praw Ucznia została opracowana na podstawie dokumentów takich jak: Konwencja o Prawach Dziecka /Tekst Konwencji o prawach dziecka opublikowany w Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526 wraz z załącznikiem zawierającym zastrzeżenia i deklaracje strony polskiej/

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka/ Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka ;31 stycznia 2008 ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę powołującą urząd z mocą wsteczną od 1 stycznia 2000 /Statut szkoły GIMNAZJUM NR 49 Rozdział V, Regulamin Praw i Obowiązków Ucznia § 80, Wewnątrzszkolny system oceniania klasyfikowania i promowania uczniów Gimnazjum Nr 49.

 1. Działania podejmowane przez Rzecznika Praw Ucznia w Gimnazjum Nr 49 w Warszawie mają na celu zapewnienie uczniom:
  1. prawa do bezpiecznej nauki,
  2. prawa do życia bez przemocy i poniżania,
  3. prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,
  4. prawa do rzetelnej informacji.
 2. Zadania Rzecznika Praw Ucznia w Gimnazjum Nr 49 w Warszawie
  1. znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka,
  2. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
  3. interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia,
  4. udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
  5. reprezentowanie na zewnątrz Szkoły w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia,
  6. składanie Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązywania konfliktu.
 3. Tryb postępowania w kwestiach spornych "nauczyciel-uczeń":
  1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
  2. Podjęcie mediacji ze stronami.
  3. W razie braku rozstrzygnięcia sporu odwołanie się do Rady Pedagogicznej.
  4. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji.
 4. Tryb postępowania w kwestiach spornych "uczeń-uczeń":
  1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
  2. Podjęcie mediacji ze stronami.
  3. W razie potrzeby podjęcie mediacji przy współudziale wychowawców uczniów.
  4. Skierowanie sprawy do Zespołu Wychowawczego (dyrektor, wychowawca, rzecznik ).
  5. W razie potrzeby zasięgnięcie opinii Rady Rodziców.
  6. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

Kalendarz wydarzeń

<<< Sierpień 2014 >>>
             
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Galeria

 Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl