-
Programy autorskie

 

MG49


Program nauczania matematyki, jego autorkami są nauczycielki matematyki - p. Jolanta Tkacz i p. Lidia Maruszak. Program jest realizowany na lekcjach matematyki w klasach matematycznych w wymiarze 6 godzin tygodniowo w każdym roku nauki (w gimnazjum są obowiązkowe 4 godziny matematyki tygodniowo).
Program MG49 jest skierowany do uczniów zainteresowanych matematyką, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności, zdolności i pogłębiać wiedzę matematyczną.
W realizacji programu są preferowane metody takie, jak: projekt, gra dydaktyczna, dyskusja, praca grupowa.
Jednym z głównych zadań tego programu jest przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania praktycznych problemów z życia codziennego.


eMatematyka


Program nauczania matematyki, jego autorką jest nauczycielka matematyki p. Joanna Jakubik. Program jest realizowany na lekcjach matematyki w klasach matematyczno - informatycznych w wymiarze 5 godzin tygodniowo w każdym roku nauki.
Program „eMatematyka” zakłada wykorzystanie do nauki matematyki technologii komputerowej. Uczniowie korzystają na lekcjach z matematycznych programów komputerowych, aplikacji MS Office, multimedialnych prezentacji komputerowych, które często sami tworzą. Uczą się również wyszukiwać i selekcjonować zdobyte z internetu i portali edukacyjnych informacje.
Program skierowany jest do uczniów, ambitnych, kreatywnych, lubiących podejmować wyzwania intelektualne.


Chemia z elementami ochrony środowiska


Autorką jest nauczycielka chemii - p. Iwona Markowska. Program jest realizowany na lekcjach chemii w klasach z rozszerzonym programem przedmiotów przyrodniczych w wymiarze: 2 godziny tygodniowo w klasie pierwszej, 2 godziny tygodniowo w klasie drugiej i 1 godzina tygodniowo w klasie trzeciej. Program wprowadza do nauczania chemii elementy ochrony środowiska. Treści zawarte w programie zwracają  uwagę uczniów na problemy związane z degradacją i zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, z jakim spotyka się współcześnie żyjący człowiek, wyrabiają w nich aktywną postawę proekologiczną. Uwzględniają również oddziaływanie różnych substancji chemicznych na żywe organizmy oraz wyjaśniają, w jaki sposób, niszcząc środowisko, wpływają na nasze życie.


Informatyka 2000 PLUS


Autorką jest nauczycielka informatyki - p. Elżbieta Buk. Program jest realizowany  na lekcjach informatyki w klasach informatycznych w wymiarze 2 godzin tygodniowo w każdym roku nauki, nauka trwa 2 lata. 
Tematyka obejmuje następujące działy:

 • Praca z komputerem- min. zawiera podstawowe pojęcia dotyczące software i hardware, zasady organizacji na dysku, tematykę dotyczącą profilaktyki antywirusowej, praw autorskich.
 • Praca z edytorami grafiki, tworzenie animacji.
 • Praca z edytorem tekstu.
 • Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Budowa i zastosowanie bazy danych.
 • Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze - Mag.
 • Prezentacje multimedialne.
 • Podstawy tworzenia stron WWW.
 • Algorytmika.
 • Praca z urządzeniami: skaner, ksero, drukarka, aparat cyfrowy.
 • Obsługa Internetu, usługi internetowe.

W trakcie realizacji  programu stosowane są metody pracy indywidualnej, grupowej oraz metoda projektu. Postępy uczniów z Informatyki monitorowane są przez dziennik elektroniczny, który jest systematycznie udostępniany do wglądu. Ocenie podlegają zarówno umiejętności praktyczne, wiedza oraz umiejętność wykorzystania nabytych umiejętności i wiadomości do rozwiązywania praktycznych zadań problemowych.

 

Matematyka po angielsku


Autorką programu jest nauczycielka matematyki - p. Anna Trepczyńska. Program jest realizowany w klasach o profilu lingwistycznym w ramach lekcji matematyki w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdym roku nauki. Program wprowadza do nauczania matematyki słówka i zwroty angielskie związane z kolejno przerabianymi działaniami matematycznymi.  Uczniowie rozwiązują zadania z poleceniami w języku angielskim wybranymi z podręczników przygotowujących do egzaminu GCSE.

 

Warsztaty dziennikarskie


Autorką programu jest nauczycielka języka polskiego - p. Beata Owczarek. Program jest realizowany na lekcjach języka polskiego w klasach o profilu dziennikarskim w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdym roku nauki. Warsztaty dziennikarskie stanowią dobrą okazję, aby:

- inspirować uczniów do twórczej pracy;
- uczyć działania w zespole;
- pobudzać do samodzielności;
- ćwiczyć i rozwijać umiejętności literackie oraz sprawność językową, przydatne nie tylko dziennikarzowi;
- wzbogacać zasób słownictwa;
- zapoznawać z podstawowymi gatunkami dziennikarskimi;
- rozwijać umiejętności w zakresie poszukiwania informacji i selekcjonowania ich;
- uczyć, jak bronić swojego zdania i być asertywnym;
- oswoić z ważnym, acz trudnym pojęciem: etyka zawodowa.

 

Program języka francuskiego


Program jest realizowany na lekcjach języka francuskiego w klasach humanistycznych w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Autorka - nauczycielka języka francuskiego p. Ewa Nowosielska kieruje ten program do uczniów:

- zainteresowanych nauką języka francuskiego na poziomie wyższym niż realizowany w wymiarze 3 godzin tygodniowo,
- chcących zdobyć umiejętność komunikowania się w języku obcym poprzez intensywny trening w czasie lekcji,
- zainteresowanych kulturą, sztuką, językiem, cywilizacją i problemami życia codziennego Francji i innych krajów frankofońskich (wyjścia do teatru na sztuki w języku francuskim),
- zainteresowanych poznaniem możliwości zastosowania komputera i Internetu w nauczaniu języka francuskiego,
- chętnych nawiązywać kontakty z rówieśnikami z Francji i młodymi ludźmi z innych krajów europejskich, dla których język francuski jest również językiem obcym (wycieczka do Francji).

Program nauczania matematyki


Rozszerzony program nauczania matematyki realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo w każdym roku nauki. Program realizowany jest  na lekcjach matematyki w klasach z rozszerzonym programem przedmiotów przyrodniczych. Treści zostały rozszerzone pod kątem egzaminu gimnazjalnego. Pozwala uczniom zainteresowanym matematyką w pogłębieniu wiedzy i swobodniejsze jej wykorzystanie. Autorką programu jest nauczycielka matematyki p. Anna Dziewońska.

 

Program nauczania fizyki


Program realizowany jest na lekcjach fizyki w klasach z rozszerzonym programem przedmiotów przyrodniczych w wymiarze 1 godzina tygodniowo w klasach pierwszych, 2 godziny w klasach drugich i 2 godziny w klasach trzecich. Program jest skierowany do uczniów zainteresowanych przedmiotem, chcących rozwijać swoje umiejętności. Celem programu jest przygotowanie uczniów do olimpiad fizycznych i innych konkursów związanych z fizyką. Autorką programu jest nauczycielka fizyki p. Monika Wulczyńska.

 

Anatomia i fizjologia człowieka oraz edukacja prozdrowotna


Program realizowany jest na lekcjach biologii w klasach z rozszerzonym programem przedmiotów przyrodniczych w wymiarze 1 godz. tygodniowo w klasie pierwszej i po 2 godz. tygodniowo w klasach drugiej i trzeciej.
Program stanowi rozszerzenie wiedzy o budowie i działaniu organizmu ludzkiego w połączeniu z edukacją zdrowotną.
Uczniowie na zajęciach przeprowadzają doświadczenia i obserwacje, co daje większą możliwość zrozumienia w przyjemny i interesujący sposób procesów zachodzących w ludzkim ciele, poznają także skutki wpływu różnych czynników na zdrowie człowieka. Autorka programu jest nauczycielka biologii p. Jolanta Saheed.

 

Program nauczania języka angielskiego z elementami kultury i turystyki


Program realizowany jest na lekcjach języka angielskiego w klasach lingwistycznych w wymiarze 4 godzin tygodniowo w każdym roku nauki.

Autorki nauczycielki języka angielskiego p.Liliana Popkowicz-Spytkowska i  p.Karolina Chojnowska kierują program do uczniów:

- chcących zdobyć umiejętność komunikowania się w języku obcym poprzez intensywny trening w czasie lekcji, kontakty z obcokrajowcami (warsztaty językowe w Wielkiej Brytanii, uczestnictwo w angielskojęzycznych spektaklach teatralnych),

- zainteresowanych kulturą, sztuką i problemami życia codziennego Wielkiej Brytanii i innych krajów anglojęzycznych,

- zainteresowanych poznaniem możliwości zastosowania komputera i Internetu w nauczaniu języka angielskiego,

- chętnych nawiązywać kontakty z rówieśnikami z Wielkiej Brytanii i młodymi ludźmi z innych krajów europejskich, dla których język angielski jest również językiem obcym.

 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl